88663710

ثبت شرکت در ارس

ثبت سران      با ما تماس بگیرید ...

مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

مرحله اول- مشاوره با مشاوران ثبت سران
مرحله دوم – ارائه مجوز فعالیت
                 سرمایه گذار قبل از مراجعه به ثبت شرکتها باید مجوز لازم برای فعالیت مورد نظر را از قسمت مربوطه اخذ نماید.
مرحله سوم – ارائه کلیه مدارک ثبتی به موسسه ثبت سران
مرحله چهارم – تائید اسم تجاری
                 در تقاضای تعیین نام سرمایه گذار میتواند از اسامی ایرانی و خارجی استفاده نماید
                 برای جلوگیری از تشابه اسمی (چه در داخل یا خارج از محدوده منطقه آزاد ) پسوند ارس به نام شرکت افزوده خواهد شد
مرحله چهارم – تکمیل کلیه مدارک ثبت نام اشخاص حقوقی
مرحله پنجم – پرداخت حقوق ثبتی و اختصاص شماره دبیرخانه به فرم تعیین نام اسم تجاری
مرحله ششم – بررسی مدارک ثبتی ارائه شده
                 بررسی مدارک ثبتی ارائه شده  توسط کارشناسان ثبت سران ا و اعلام نواقص به سرمایه گذار
                 شرکتنامه و اظهارنامه تکمیل و ارائه شده توسط موسسین مخصوص ثبت نوع شرکت
                 مرکز شرکت باید در محدوده منطقه آزاد ارس باشد.


تهیه پیش نویس آگهی تاسیس

مرحله اول- ثبت اظهارنامه یا شرکتنامه اشخاص حقیقی در دفتر ثبت
مرحله دوم- درج نام تجاری تائید شده در دفتر مربوطه
مرحله سوم- اختصاص شماره دبیرخانه به اظهارنامه پلمپ دفاتر
مرحله چهارم- ثبت اظهارنامه پلمب دفاتر تجاری در دفتر مربوطه
مرحله پنجم- ارائه یک نسخه ممهور شده مدارک ثبتی و آگهی تاسیس به سرمایه گذار
مرحله ششم- ارسال یک نسخه از آگهی تاسیس به معاونت صادر کننده مجوز
مرحله هفتم- ارسال آگهی تاسیس شرکت به روزنامه رسمی و محلی​​​​​​​

ثبت شرکت در ارس